lifestylebeginat

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
(เบตง – ยะลา – ปัตตานี – หาดใหญ่)
วันที่ 12.May'22 - 15.May'22
มอกอัยเยอร์เวง เสน่ห์สุดแดนใต้ เมืองสายหมอกและดอกไม้ (เบตง – ยะลา – ปัตตานี – หาดใหญ่) วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (4 วัน 3 คืน) สายการบินไทยสมายล์

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

A
23.Jun'22-25.Jun'22
บึงกาฬ
ตามรอยทางศรัทธา ถ้านาคา บึงโขงหลง
บึงกาฬ ตามรอยทางศรัทธา ถ้านาคา บึงโขงหลง (อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ –บึงโขงหลง – โซ่พิสัย – หินสามวาฬ) วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 (3 วัน 2 คืน)
A
22.Jul'22-24.Jul'22
เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก
อุทยานมรดกอาเซียน “ขุนเขาแห่งป่าฝน” ONENESS WITH NATURE
เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก อุทยานมรดกอาเซียน “ขุนเขาแห่งป่าฝน” ONENESS WITH NATURE ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 (3วัน 2คืน) สายการบินไทยสมายล์ (พระบรมธาตุไชยา – ป่าต้นน้า บ้านน้าราด – เขื่อนเชี่ยวหลาน – อุทยานแห่งชาติเขาสก – สวนโมกขพลาราม – ชุมชนคลองน้อย)
A
13.Jul'22-16.Jul'22
เส้นทางรถไฟความเร็วสูง สปป.ลาว
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก วังเวียง เวียงจันทน์
เส้นทางรถไฟความเร็วสูง สปป.ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก วังเวียง เวียงจันทน์ (เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – วังเวียง – บลู ลากูน – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – หอคา – ล่องแม่น้าโขง – ถ้าติ่ง – น้าตกตาดกวางสี) วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 (4 วัน 3 คืน) สายการบินไทยสมายล์