lifestylebeginat

ANDHRA PRADESH เจาะลึกประวัติศาสตร์ศิลปะ“อมราวดี” วิถีวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำ “กฤษณะ – โคทาวารี”
วิทยากร ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
วันที่ 25.Dec'22 - 02.Jan'23
(ไฮเดอราบาด – นาคารชุนโกณฑะ – วิชัยปุระ – อมราวดี – วิชัยวาท – ราชมุณฑรี วิสาขปัฏนัม – ศรีกากุลัม – มุขลิงคัม) สายการบินไทยสมายล์

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

P
18.Feb'23-24.Feb'23
อินเดีย ตามรอยพระพุทธเจ้า
พุทธคยา – ราชคฤห์ – พาราณสี – กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมาณฑุ
อินเดีย ตามรอยพระพุทธเจ้า The Sacred Buddhist Pilgrimage Journey พุทธคยา – ราชคฤห์ – พาราณสี – กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมาณฑุ วันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (7 วัน 6 คืน) ร่วมเดินทางกับ พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล “ด้วยพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ทาให้เกิดการเดินทางแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้า มหาบุรุษของโลก ผู้มอบธรรมะอันเป็นแนวทางความสุขสงบที่แท้จริงแก่มนุษยชาติ แม้พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานมาแล้วกว่า 2,500 ปี”
A
27.Jan'23-31.Jan'23
ท่องแดนศิลปวัฒนธรรมล้านช้าง
มรดกโลก “ทุ่งไหหิน - หลวงพระบาง”
นั่งรถไฟลาวจีน ท่องแดนศิลปวัฒนธรรมล้านช้าง มรดกโลก “ทุ่งไหหิน - หลวงพระบาง” วิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ์ (อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง – เชียงขวาง – ทุ่งไหหิน – หลวงพระบาง – ล่องแม่น้าโขง – นั่งรถไฟลาวจีน – เวียงจันทน์) วันศุกร์ที่ 27 – วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 (5 วัน 4 คืน)
A
13.Jan'23-15.Jan'23
กว๊านพะเยา เชียงราย
มนต์เสน่ห์อารยธรรม ธรรมชาติและกลุ่มชาติพันธุ์
กว๊านพะเยา เชียงราย มนต์เสน่ห์อารยธรรม ธรรมชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ “ดินแดนล้านนาตะวันออก” (กว๊านพะเยา – วนอุทยานภูลังกา – เชียงคา – ดอยผาฮี้ – เรื่องเล่าจากพ่อหลวงซาเจ๊ะ ดอยผาหมี – วนอุทยานขุนน้านางนอน – เชียงราย) วันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ.2566 (3 วัน 2 คืน) สายการบินไทยสมายล์