lifestylebeginat

อันซีนธรรมชาติ “เขาจมป่า” เสน่ห์วิถีชุมชนบ้านน้าราบ
และอัศจรรย์ธรณีโลก “ถ้าเลสเตโกดอน
วันที่ 21.Apr'23 - 23.Apr'23
สตูล – ตรัง อันซีนธรรมชาติ “เขาจมป่า” เสน่ห์วิถีชุมชนบ้านน้าราบ และอัศจรรย์ธรณีโลก “ถ้าเลสเตโกดอน” ลิ้มลองเมนู CHEF’S TABLE ที่ให้คุณค่ากับเมนูที่คงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างลงตัว วันที่ 21 – 24 เมษายน พ.ศ.2566 (4 วัน 3 คืน) (ปราสาทหินพันยอด – สะพานข้ามกาลเวลา – ถ้าเลสเตโกดอน – พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ – เขาจมป่า – ชุมชนบ้านน้าราบ – น้าตกกะช่อง – เมืองเก่าตรัง)

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

A
15.Jun'23-19.Jun'23
Ipoh - Penang
เสน่ห์เมืองเก่าพหุวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย
IPOH – PENANG เสน่ห์เมืองเก่าพหุวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นั่งรถไฟ ETS ไป “อิโปห์” เมืองศิลปะและอาหารเลิศรส เยือน “จอร์จทาวน์” เมืองมรดกโลกแห่งปีนัง (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – รถไฟ ETS – อิโปห์ – จอร์จทาวน์ – ปีนัง) วันที่ 15 – 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 (5วัน 4คืน)
A
12.May'23-21.May'23
ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
ย้อนรอยเส้นทางสายไหมและพระพุทธศาสนาในแคว้นโบราณ
(อิสลามาบาด – เมืองโบราณตักศิลา – กิลกิต – หุบเขาฮุนซา – หุบเขาฮอปเปอร์ – หมู่บ้านกานิช – หมู่บ้านพาสสุ – ช่องเขาคุนจิราบ – ป้อมปราการลาฮอร์ – พิพิธภัณฑ์ลาฮอร์) วันที่ 12 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (10 วัน 8 คืน)
A
03.Jun'23-09.Jun'23
อินเดีย
แคชเมียร์ สวรรค์บนดิน
สุขนิยมทัวร์ ขอนำทำนเดินทำงสู่ สวรรค์บนดิน แคชเมียร์ ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือที่นักท่องเที่ยวอุปมากันว่า สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ....สัมผัสวิถีชีวิตแบบ “ชาวบ้านเรือแห่งเมืองศรีนาคา” ท่ามกลางทะเลสาบ ขุนเขา นกนานาพันธุ์และวิถีชีวิตการคำขายของชาวแคชเมียร์ พร้อมสัมผัสธรรมชาติที่งดงามของ เมืองกุลมาร์ค ดินแดนทุ่งหญ้ำและดอกไม้ และ เมืองพาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะ สัมผัสบรรยากาศปำสนขนาดใหญ่และหมู่บ้ำนที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบำนของชาวแคชเมียร์