lifestylebeginat

เสน่ห์เมืองเก่าพหุวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย
ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันที่ 15.Jun'23 - 19.Jun'23
IPOH – PENANG เสน่ห์เมืองเก่าพหุวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นั่งรถไฟ ETS ไป “อิโปห์” เมืองศิลปะและอาหารเลิศรส เยือน “จอร์จทาวน์” เมืองมรดกโลกแห่งปีนัง (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – รถไฟ ETS – อิโปห์ – จอร์จทาวน์ – ปีนัง) วันที่ 15 – 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 (5วัน 4คืน)

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

A
12.May'23-21.May'23
ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
ย้อนรอยเส้นทางสายไหมและพระพุทธศาสนาในแคว้นโบราณ
(อิสลามาบาด – เมืองโบราณตักศิลา – กิลกิต – หุบเขาฮุนซา – หุบเขาฮอปเปอร์ – หมู่บ้านกานิช – หมู่บ้านพาสสุ – ช่องเขาคุนจิราบ – ป้อมปราการลาฮอร์ – พิพิธภัณฑ์ลาฮอร์) วันที่ 12 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (10 วัน 8 คืน)
A
03.Jun'23-09.Jun'23
อินเดีย
แคชเมียร์ สวรรค์บนดิน
สุขนิยมทัวร์ ขอนำทำนเดินทำงสู่ สวรรค์บนดิน แคชเมียร์ ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือที่นักท่องเที่ยวอุปมากันว่า สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ....สัมผัสวิถีชีวิตแบบ “ชาวบ้านเรือแห่งเมืองศรีนาคา” ท่ามกลางทะเลสาบ ขุนเขา นกนานาพันธุ์และวิถีชีวิตการคำขายของชาวแคชเมียร์ พร้อมสัมผัสธรรมชาติที่งดงามของ เมืองกุลมาร์ค ดินแดนทุ่งหญ้ำและดอกไม้ และ เมืองพาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะ สัมผัสบรรยากาศปำสนขนาดใหญ่และหมู่บ้ำนที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบำนของชาวแคชเมียร์
A
20.May'23-25.May'23
NATURE & NOSTALGIC JAPAN
“คามิโคจิ” ธรรมชาติอัศจรรย์และอันซีนนากาโนะ – กุนมะ
“คามิโคจิ” ธรรมชาติอัศจรรย์และอันซีนนากาโนะ – กุนมะ NATURE & NOSTALGIC JAPAN (นาโกยา – หุบเขาเอะนะเคียว – เมืองเก่าซึมาโกะจูกุ – เส้นทางธรรมชาติคามิโคจิ – กระเช้าชินโฮตากะ – โอมาชิ – ปราสาทอุเอดะและถนนยานะจิมาชิ – คุซัทสึออนเซน – วัดดารุมะจิแห่งโชรินซัน – ช้อปปิ้งโตเกียว) วันที่ 20 - 25 เดือนพฤษภาคม 2566 (6 วัน 4 คืน) สายการบินไทย