lifestylebeginat

3 จุดชมธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี “โซอุนเคียว บิเอะ โจซังเค”
(โอบิฮิโระ - ทะเลสาบอะคัง – คุชชะโระ - โซอุนเคียว - อาซาฮิคาวะ – บิเอะ BLUE POND - โจซังเค – เส้นทางฟุตะมิ โจซัง - ล่องเรือถ้ำสีฟ้า - โอตารุ - ซัปโปโร)
วันที่ 17.Oct'24 - 23.Oct'24
HOKKAIDO AUTUMN FOLIAGE 3 จุดชมธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี “โซอุนเคียว บิเอะ โจซังเค” ล่องเรือชมถํ ้าสีฟ้าสุดอัศจรรย์“HOKKAIDO BLUE CAVE” (โอบิฮิโระ - ทะเลสาบอะคัง – คุชชะโระ - โซอุนเคียว - อาซาฮิคาวะ – บิเอะ BLUE POND - โจซังเค – เส้นทางฟุตะมิ โจซัง - ล่องเรือถ้ำสีฟ้า - โอตารุ - ซัปโปโร) วันที่ 17 – 23 ตุลาคม พ.ศ.2567 (7 วัน 5 คืน) สายการบินไทย

A

ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

A
11.Aug'24-18.Aug'24
FUNAN - CHAMPA
อาณาจักรพันปีแห่งเวียดนาม
FUNAN - CHAMPA อาณาจักรพันปีแห่งเวียดนาม อัศจรรย์ปราสาทจาม “หมี่เซิน” สำรวจ “ออกแอว” ศูนย์กลางเมืองท่าฟูนัน วิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2567 (8 วัน 7 คืน)
A
07.Jul'24-09.Jul'24
ร่วมงานบุญผะเหวด จ.เลย
เทศกาลแห่ผีตาโขน
สุขนิยมทัวร์.. นำท่านร่วม งานประเพณีบุญหลวง ชม การละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งำนบุญหลวง” ซึ่ง ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย และสนุกสนานกับกิจกรรม WORKSHOP เพ้นท์หน้ากากผีตา โขน อุปกรณ์ที่ใช้ในประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเลย สักการะ พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุที ่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกระหว่างสยามและล้านช้าง ชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน แห่งเดียว ในประเทศไทย เที่ยววัดเก่าแก่ของอำเภอนาแห้ว ไม่ว่าจะเป็น วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา และ วัดโพธิ์ชัยนาพึง
A
18.Oct'24-29.Oct'24
ซินเจียง คานาสือและเส้นทางสายไหม
SILK ROAD – THE JOURNEY TO THE WEST
วิทยากร คุณต้นคูน ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ วันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2567 (12 วัน 11 คืน) สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES