arrow_yellow

FIND


YOUR LIFESTYLE

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

03-09

Jun'23

Where

อินเดีย

แคชเมียร์ สวรรค์บนดิน

What to do

สุขนิยมทัวร์ ขอนำทำนเดินทำงสู่ สวรรค์บนดิน แคชเมียร์ ดินแดนใต้ขอบหิมาลัย หรือที่นักท่องเที่ยวอุปมากันว่า สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ....สัมผัสวิถีชีวิตแบบ “ชาวบ้านเรือแห่งเมืองศรีนาคา” ท่ามกลางทะเลสาบ ขุนเขา นกนานาพันธุ์และวิถีชีวิตการคำขายของชาวแคชเมียร์ พร้อมสัมผัสธรรมชาติที่งดงามของ เมืองกุลมาร์ค ดินแดนทุ่งหญ้ำและดอกไม้ และ เมืองพาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะ สัมผัสบรรยากาศปำสนขนาดใหญ่และหมู่บ้ำนที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบำนของชาวแคชเมียร์

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

A
15.Jun'23-19.Jun'23
Ipoh - Penang
เสน่ห์เมืองเก่าพหุวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย
IPOH – PENANG เสน่ห์เมืองเก่าพหุวัฒนธรรมแห่งมาเลเซีย ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นั่งรถไฟ ETS ไป “อิโปห์” เมืองศิลปะและอาหารเลิศรส เยือน “จอร์จทาวน์” เมืองมรดกโลกแห่งปีนัง (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – รถไฟ ETS – อิโปห์ – จอร์จทาวน์ – ปีนัง) วันที่ 15 – 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 (5วัน 4คืน)
A
12.May'23-21.May'23
ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
ย้อนรอยเส้นทางสายไหมและพระพุทธศาสนาในแคว้นโบราณ
(อิสลามาบาด – เมืองโบราณตักศิลา – กิลกิต – หุบเขาฮุนซา – หุบเขาฮอปเปอร์ – หมู่บ้านกานิช – หมู่บ้านพาสสุ – ช่องเขาคุนจิราบ – ป้อมปราการลาฮอร์ – พิพิธภัณฑ์ลาฮอร์) วันที่ 12 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (10 วัน 8 คืน)
A
20.May'23-25.May'23
NATURE & NOSTALGIC JAPAN
“คามิโคจิ” ธรรมชาติอัศจรรย์และอันซีนนากาโนะ – กุนมะ
“คามิโคจิ” ธรรมชาติอัศจรรย์และอันซีนนากาโนะ – กุนมะ NATURE & NOSTALGIC JAPAN (นาโกยา – หุบเขาเอะนะเคียว – เมืองเก่าซึมาโกะจูกุ – เส้นทางธรรมชาติคามิโคจิ – กระเช้าชินโฮตากะ – โอมาชิ – ปราสาทอุเอดะและถนนยานะจิมาชิ – คุซัทสึออนเซน – วัดดารุมะจิแห่งโชรินซัน – ช้อปปิ้งโตเกียว) วันที่ 20 - 25 เดือนพฤษภาคม 2566 (6 วัน 4 คืน) สายการบินไทย
H
26.Apr'23-30.Apr'23
บาหลี รีทรีต
ผ่อนคลายกายใจดว้ ยเสน่ห์แห่งเกาะสวรรค์
บาหลี รีทรีต ผ่อนคลายกายใจดว้ ยเสน่ห์แห่งเกาะสวรรค์ ล่องเรือโบราณ “จังโกลาน” ชมฝูงโลมา เยือน“จาตีลูวีห์”ชมมรดกโลกทุ่งนาขั้นบันได วันที่ 26 – 30 เมษายน พ.ศ.2566 (5 วัน 4 คืน) สายการบินไทย สุขนิยมทัวร์ชวนคุณผ่อนคลายกับการเยือนเกาะสวรรค์ บาหลี ดินแดนแห่ง ความเชื่อและธรรมชาติอันงดงามในคอนเซ็ปต์ “RETREAT” กับกิจกรรมที่ช่วย ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ
A
21.Apr'23-23.Apr'23
สตูล – ตรัง
อันซีนธรรมชาติ “เขาจมป่า” เสน่ห์วิถีชุมชนบ้านน้าราบ
สตูล – ตรัง อันซีนธรรมชาติ “เขาจมป่า” เสน่ห์วิถีชุมชนบ้านน้าราบ และอัศจรรย์ธรณีโลก “ถ้าเลสเตโกดอน” ลิ้มลองเมนู CHEF’S TABLE ที่ให้คุณค่ากับเมนูที่คงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างลงตัว วันที่ 21 – 24 เมษายน พ.ศ.2566 (4 วัน 3 คืน) (ปราสาทหินพันยอด – สะพานข้ามกาลเวลา – ถ้าเลสเตโกดอน – พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ – เขาจมป่า – ชุมชนบ้านน้าราบ – น้าตกกะช่อง – เมืองเก่าตรัง)