arrow_yellow

FIND


YOUR LIFESTYLE

itsall

in


lifestylebegin

Begin at

22-24

Dec'23

Where

อารยธรรมสมัยทวารวดีและเขมรโบราณ

เมืองโบราณศรีเทพ – เสมา – ศรีมโหสถ

What to do

เมืองโบราณศรีเทพ – เสมา – ศรีมโหสถ อารยธรรมสมัยทวารวดีและเขมรโบราณ ไขปริศนา “โบราณสถานเขาคลังนอก” มหาสถูปแห่งเมืองศรีเทพ ชมพระพุทธไสยาสน์ยุคทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในไทย และธรรมจักรโบราณหลักเดียวในภาคอีสาน เยือน “เมืองโบราณเสมา” ศูนย์กลางอาณาจักรศรีจนาศะ ชมเมืองท่าโบราณ ศรีมโหสถ รอยพระพุทธบาทคู่ และต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ วิทยากร อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ วันที่ 22 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2566 (3 วัน 2 คืน)

A
ART&CULTURE: ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม

endhere

A
25.Jan'24-29.Jan'24
พุกาม - ย่างกุ้ง
ย้อนรอยอารยธรรมแห่งลุ่มอิระวดี
พุกาม - ย่างกุ้ง ย้อนรอยอารยธรรมแห่งลุ่มอิระวดี อลังการทุ่งเจดีย์มรดกโลกแห่งอาณาจักรพุกาม วิทยากร “คุณเอก” ทวีป ฤทธินภากร ผู้แต่งหนังสือ UNSEEN BURMA. ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมพม่า วันที่ 25 – 29 มกราคม 2567 (5 วัน 4 คืน) สายการบินไทย
A
17.Feb'24-27.Feb'24
อียิปต์
สำรวจความน่าทึ่งแห่งแดนไอยคุปต์
อียิปต์…สำรวจความน่าทึ่งแห่งแดนไอยคุปต์ ไคโร – อัสวาน – อาบูซิมเบล – คอมออมโบ – เอ็ดฟู – ลุคซอร์ – อเล็กซานเดรีย วันที่ 17 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (11 วัน 8 คืน) สายการบินเอมิเรตส์ และ สายการบินอียิปต์แอร์ วิทยากรโดย อ.ทรงยศ แววหงษ์
A
23.Feb'24-29.Feb'24
ตามรอยพระพุทธเจ้า
ท่องแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล
ท่องแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล ตามรอยพระพุทธเจ้า The Sacred Buddhist Pilgrimage Journey พุทธคยา – ราชคฤห์ – พาราณสี – กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมาณฑุ วันที่ 23 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (7 วัน 6 คืน) บรรยายธรรมโดย พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล “ด้วยพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ทาให้เกิดการเดินทางแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้า มหาบุรุษของโลก ผู้มอบธรรมะอันเป็นแนวทางความสุขสงบที่แท้จริงแก่มนุษยชาติ แม้พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานมาแล้วกว่า 2,500 ปี” “ดูก่อนอานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใด เจติยจาริกของพระตถาคตเจ้าทั้ง 4 ตาบลนี้แล้ว จักเป็นคนเลื่อมใส เมื่อกระทากาลกิริยาลง (ตาย) ชนทั้งหลายเหล่านั้น จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”
A
13.Jan'24-17.Jan'24
เขาพระวิหาร - สมโบร์ไพรกุก
อัศจรรย์ 2 มรดกโลกแห่งอาณาจักรเขมรโบราณ
เขาพระวิหาร - สมโบร์ไพรกุก อัศจรรย์ 2 มรดกโลกแห่งอาณาจักรเขมรโบราณ ชมโบราณวัตถุล้าค่า ณ พิพิธภัณฑ์กรุงพนมเปญ ร่วมเดินทางกับ อ.ทรงยศ แววหงษ์ (ศรีสะเกษ – ปราสาทสระกาแพงใหญ่ – ปราสาทบ้านปราสาท – ด่านช่องสะงา – ปราสาทเขาพระวิหาร – กาปงธม – ปราสาทสมโบร์ไพรกุก – กรุงพนมเปญ) วันที่ 13 – 17 มกราคม พ.ศ. 2567 (5 วัน 4 คืน) สายการบินไทยสมายล์
A
22.Dec'23-25.Dec'23
SENSE OF NATURE
ทีลอซู แม่สอด
ทีลอซู แม่สอด SENSE OF NATURE สัมผัสธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ แห่งผืนป่าตะวันตก (อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้า แม่กลอง – น้า ตกทีลอซู – ถา้ สีฟ้า – แม่สอด) วันที่ 22 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (4 วัน 3 คืน) สายการบินนกแอร์
A
06.Dec'23-12.Dec'23
เมืองเก่านารา
เยือนวัดพุทธลํ้าค่า มรดกโลกแห่งเมืองหลวงแรกของญี่ปุ่น
เมืองเก่านาราและภูเขาศักดิ์สิทธิ์โยชิโนะ เยือนวัดพุทธลํ้าค่า มรดกโลกแห่งเมืองหลวงแรกของญี่ปุ่น (เส้นทางธรรมชาติมิโนะ – วัดคัตสึโอจิ “วัดแห่งชัยชนะ” – พักแรมในวัดเกียวคุโซอิน – ร่วมพิธีทา วัตรเช้า – วัดโทไดจิ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินารา – ภูเขาโยชิโนะ – วัดคินปูเซนจิ – สุสานหลวงปฐมกษัตริย์ – ล่องเรือในแม่นา้ โฮซุกาวะชมความงามของขุนเขาอาราชิยามะ – ศาลเจ้าชินโตสุมิโยชิ) ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วันที่ 6 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (7วัน 5คืน) สายการบินไทย
A
01.Mar'24-10.Mar'24
ตูนีเซีย
เยือน “คาร์เธจ” นครโบราณแห่งแอฟริกาเหนือ
ตูนีเซีย เยือน “คาร์เธจ” นครโบราณแห่งแอฟริกาเหนือ อลังการ “เอล เยม” อดีตเมืองโรมันที่รุ่งเรือง ผจญภัยในทะเลทรายซาฮาร่า พัก ANANTARA SAHARA RESORT 2 คืน วันที่ 1-10 มีนาคม 2567 (10 วัน 7 คืน)