gallerybar

ปตท.กิจกรรมเพื่อสังคม

Myanmar PTT 27-30 Nov 14

สัมผัสเสน่ห์แห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ของพม่าตอนกลาง ... ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อน “พม่าเสียเมือง” สักการะ พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกิจกรรมวาดภาพความงดงามของสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง สู่เมืองพุกาม ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ ชมทุ่งทะเลเจดีย์ ร่องรอยแห่งความศรัทธาของชาวพุทธในยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองถึงขีดสุด สักการะเจดีย์ชเวซิกอน เจดีย์ทองอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองพุกาม

awsome

a

ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม
Art&Culture

f

ทัวร์ครอบครัว
Family

g

ทัวร์ชิมอาหาร
Gourmet

h

ทัวร์สุขภาพและพักผ่อน
Health&Leisure

p

ทัวร์บุญ
Pilgrimage